Werkzaamheden


De jagers van WBE Flevoland zetten zich in voor het beheer van het wild in de omgeving. Dit gebied is rijk aan haas, konijn, fazant, wilde eend, houtduif, ree, damhert, edelhert, vos, gans, kraai en kauw. De WBE speelt een actieve rol in de verbetering van de biotoop voor het wild. Zo neemt zij actief deel aan de natuurschoonmaakdag en is betrokken bij een project om akkerranden in te zaaien met gewassen die voor het wild aantrekkelijk zijn. Daarnaast tellen de jagers van de WBE meerdere malen per jaar het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren.

De WBE is een uitvoerend orgaanVerplichting
Jagers die jacht pachten in Flevoland van de Stichting Faunebeheer Flevoland, dan wel rechtstreeks van een agrariër (grondbezitter), zijn per 1 januari 2017 verplicht lid te worden van de vereniging WBE Flevoland. Zo staat dat in de Wet Natuurbescherming, zo is ook de eis die gesteld wordt bij de aanvraag van een jachtakte of de jaarlijkse verlenging van de jachtakte.

De verantwoordelijkheidslijn voor faunabeheer is Provincie, FBE en als uitvoerend orgaan de WBE.

De FBE heeft de verplichting, staat ook in de wet, verslag te doen over de aantallen geschoten dieren gedefinieerd naar soorten. Dus hoeveel grauwe ganzen, het aantal vossen, reeën en duiven, etc. Een registratie over alle dieren die in het kader van jacht en schadebestrijding en –voorkoming gedood zijn. De FBE is verantwoordelijk voor de registratie. De WBE, de jagers, is verantwoordelijk voor de aanlevering van de gegevens.

Eveneens is het een verplichting van de FBE om de faunabeheerplannen mede te baseren op trendtellingen (ree, gans en andere dieren). De organisatie van die trendtellingen is weer gedelegeerd naar de WBE. Zo is er voor het beheer van reeën een reewildcommissie in het leven geroepen. Die commissie coördineert alle zaken die leiden tot een degelijk, doelmatig en duurzaam beheer.

Het bestuur van de WBE heeft besloten dit te doen via het bekende en bijna universeel gebruikte Fauna Registratie Systeem (FRS). De registratie is een verplichting, het werken met het FRS dus ook.