Lidmaatschap WBE Flevoland


Lid worden:
Voor iedere jager(jachthouder) van Flevoland is een lidmaatschap van de WBE verplicht. Zo staat dat in de nieuwe Wet Natuurbescherming (Art. 3.14). Jachthouders die bekend zijn bij de Stichting Faunabeheer Flevoland (de organisatie die de jachthuurovereenkomsten met terreineigenaren heeft afgesloten en aan de jachthouder(s) doorverhuurt) zijn bekend bij de WBE. Nieuwe leden, vooral zijn dat de jachthouders van grondeigenaren/gebruikers die hun gronden niet bij de Stichting ingebracht hebben en/of dat nooit gewenst hebben. Ook voor deze jachthouders is het lidmaatschap een verplichte zaak.

Wie moet en kan lid worden
Zoals gezegd alle jachthouders met jachtakte van Flevoland hebben de verplichting. Verder kunnen terreineigenaren en terreinbeheerders lid worden. Ze zijn wel persoonlijk lid. Een rechtspersoon kan en mag geen lid zijn van de WBE. Voor de goede orde: de verplichting geldt voor jachthouders met een jachtakte die jacht hebben in het werkgebied van de WBE. Een jachtgast, een kombinant op basis van buitengezelschapsverklaring of in gezelschapsverklaring (gastakte), hebben die verplichting niet. Het mag natuurlijk wel.

Lid worden van de WBE is belangrijk voor de uitvoering van schadebestrijding. Een ontheffing voor schadebestrijding wordt door de provincie verleend aan de FBE. De FBE schrijft het door aan de WBE en die schrijft het weer door naar de jachthouders. Met een kopie van de volledige ontheffing en een geldige grondgebruikersverklaring kan en mag de jachthouder zich sterk maken voor bijvoorbeeld het afschot van ganzen. Uiteraard moet hij ook aan alle andere verplichtingen voldoen die in de ontheffing staan vermeld.

Het voorbehoud dat alleen de jachtopzieners (BOA faunabeheerders) van de Stichting Faunabeheer Flevoland zich bezig mogen houden met schadebestrijding is met ingang van de nieuwe Wet Natuurbescherming in principe niet meer aan de orde. Er zal nog het nodige herschreven moeten worden in de ontheffingen.

Wilt u lid worden van WBE Flevoland? Stuurt u dan een e-mail naar info@wbeflevoland.nl voor meer informatie of vul het onderstaande formulier in.

Lidmaatschap opzeggen:
  • Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
  • Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Een opzegging die niet gedaan volgens de voorgaande regels, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  • Opzeggen kan schriftelijk naar de secretaris of naar info@wbeflevoland.nl.

Geslacht Man Vrouw
Voorletters: *
Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Bedrijf:
Straat: *
Huisnummer: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer: *
Mobiel:
E-mail: *
IBAN:
Pacht van: SFF
particulier
Opmerkingen:

Hierbij geef ik toestemming aan de WBE voor het verwerken van mijn gegevens om uitvoering te geven aan mijn lidmaatschap en de overige doelstellingen zoals omschreven in de statuten.


* Dit veld dient u verplicht in te vullen.